Frequently asked questions

 •  Možemo li ostvariti pravo na pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu druge osobe ili osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb?
  Za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje , doplatak za pomoć i njegu druge osobe ili osobnu invalidninu što iznosi (1200, 500 ili 300 kn zavisi od odluke) , potrebno je prikupiti i priložiti kao dokaz slijedeće dokumente:

  ·         1. Domovnica za sve članove zajedničkog kućanstva (original i preslika)

  ·          2. Rodni listovi

  ·         3. Preslika osobne iskaznice za sve punoljetne članove zaj. kućanstva

  ·         4. Preslika vjenčanog lista ako ste u braku ako ne nema nikakve veze kao što nije potrebno ni da ste svi na istoj adresi binto je da onaj tko podnosi zahtjev (majka ili otac ) da ima istu adresu kao i dijete.

  ·          5. Potvrda o prihodima za sve članove kućanstva za prethodna tri mjeseca ( ako ste privatnik knjigovođa vam izračuna zadnjih 6 mjeseci.)

  ·          6. Potvrda o visini dohotka Porezne uprave

  ·         7. AKO STE STUDENT – potvrda sa faksa da studirate ako ste nezaposleni onda potvrda sa biroa.

  ·          8. Medicinska dokumentacija novija , (ali predajte sve ) nalazi lječnički, otpusna pisam (preslike), (neurolog, fizijatar, ako je dijete starije od tri mislim da onda treba logoped i psiholog )

  • Kad dobijete ovo rješenje i ako je ono pozitivno bilo 1200, 500 ili 300 kn imate automatski pravo na uvećani dječji doplatak u visini 832,00 kn .

  Onda se javljate na HZMO za dječje doplatke i donosite rješenje koje ste dobili u centru zajedno za rodnim listovima i onda nije bitan dohodak.

 • Kako ostvariti prava na "Dopust za njegu djeteta" do navršene djetetove 8 godine života?
  Da bi ostvarili dopuist za njegu, oba roditelja moraju biti zaposlena na neodređeno vrijeme. sva medicinska dokumentacija predaje se na HZZO. nakon vještaćenja dobije se rješenje na 1, 2 ili više godina.

 • Da li imamo pravo na uvećani dječji doplatak od 831,00 kn?
  Pravo na uvećani dječji doplatak se ostvaruje ako jedan roditelj ostvaruje pravo na dopust za njegu djeteta.

 • Što je sve potrebno od dokumenata prilikom predaje zahtjeva za osobnu invalidninu?
   - medicinska dokumentacija
   - rodni list
   - uvjerenje o prebivalištu
   - potvrda o visini dohotka za dijete (porezna uprava)
   - uredovna potvrda o ne/vlasništvu nekretnine, prethodno izvaditi
   - uvjerenje iz katastra (iz mjesta prebivališta) te ovjeriti na općinskom sudu


Veliko srce malom srcu


Association „Big heart to small heart“
Kišpatićeva 12
Zagreb, 10000
Hrvatska
info@velikosrce-malomsrcu.hr

Follow us on

 

Donirajte djeci


Donirati možete i izravnom uplatom na naš žiro-račun broj 2360000-1101574313

Za uplate iz inozemstva koristite sljedeće podatke:
SWIFT adresa: ZABAHR2X, IBAN: HR1423600001101574313 (1101574313)